Member of Russell Bedford International - a global network of independent professional services firms     |     Russell Bedford is a  

Naš tim    

Članovi našeg tima

Stručni kadar čini tim visokoobrazovanih stručnjaka, među kojima su i četiri ovlašćena revizora sa dugogodišnjim iskustvom u privredi koja poseduju licencu Komore ovlascenih revizora.

 

Jagoda Jovanović

Partner i direktor društva

Jovanović Jagoda - Rukovodeći partner i direktor društva

Licencirani ovlašćeni revizor sa iskustvom stečenim dugogodišnjim radom u reviziji, preko 17 godina; odnosno sa početkom revizije u našoj zemlji počinje da radi u oblasti revizije i uslugama srodnim reviziji. Takođe ima više od 15 godina iskustva na poslovima računovodstva i finansija i rukovodećim funkcijama u privredi. U septembru 2005. godine osniva Preduzece za reviziju „DIJ-AUDIT“ d.o.o, Beograd. 

Dokazi kontinuiranog usavršavanja u ovoj obasti jesu brojni sertifikati: „The Introduction to modern management accounting“, izdat u skladu sa programom ACCA 1992. godine; „Menagment accounting“, izdat u skladu sa programom ACCA-PHARE 1995. godine; sertifikat Saveza računovođa i revizora Srbije izdat 1996. godine, kojim stiče zvanje „revizor“.

Kontakt
Tel: 063/455 182
e-mail: jagoda.jovanovic@dijaudit.rs


 

 
 

Medulović Bojana

Senior manager

 

Medulović Bojana - Partner i direktor društva

Bojana je licencirani ovlašćeni revizor i odgovorna je za pružanje usluga revizije, izrade studija o transfernim cenama i savetodavnih usluga iz oblasti računovodstva, revizije i poreza.  Iskustvo je stekla tokom deset godina rada u Dij Audit-u na poslovima izvođenja revizije finansijskih izveštaja, revizije projekata, revizije budžetskih korisnika,  revizije donacija, posebnih revizija, procene kapitala i biznis planova.

Kontakt
Tel: 063/455 365
e-mail: bojana.medulovic@dijaudit.rs 

 
 

Medulović Nikola

Senior manager

 

Medulović Nikola - Partner

Nikola je licencirani ovlasceni revizor sa više od devet godina radnog iskustva u oblasti revizije, poreza, finansija i konsaltinga. Iskustvo je stekao obavljanjem revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije kod velikog broja  pravnih subjekata iz raznih oblasti, kao i na poslovima revizije finansijskih izveštaja budžetskih korisnika, izradi studija o transfernim cenama, reviziji projekata, izradi planova reorganizacije i restrukturiranja,  kao i na pružanju konsultanskih  usluga iz oblasti računovodstva, revizije i poreza.

Kontakt
Tel: 063/455 160
e-mail: nikola.medulovic@dijaudit.rs


 

 
 

Stantić Josip

Senior manager

 

Dragoljub Drašković- Partner

Licencirani ovlašćeni revizor sa iskustvom stečenim dugogodišnjim radom na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Računovodstvo, revizija, i poslovne finansije su mu uža specijalnost. Iskustvo je stekao obavljanjem revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije kod mnogih pravnih subjekata iz raznih oblasti. 

e-mail: dijaudit@mts.rs


 

 
 

Jovanović Mirjana

Revizor

 

Jovanović Mirjana - Senior revizor

Ima osam godina iskustva na poslovima revizije. Odgovorna je za revidiranje finansijskih izveštaja, proveru i analizu internih kontrola poslovnih procesa u društvima, analizu dokumenata prikupljenih u reviziji finansijskih izveštaja i izradu revizorskih izveštaja. Takođe je angažovana na reviziji projekata i prevođenju svih vrsta izveštaja koje su delatnost preduzeća. Trenutno je na programu Komore ovlašćenih revizora za sticanje zvanja Ovlašćeni licencirani revizor.

Kontakt
Tel: 063/455 791
e-mail: mirjana.jovanovic@dijaudit.rs


 

 
 

Pored stalno zaposlenih radnika, naše Društvo sarađuje sa širokim spektrom spoljnih saradnika iz raznih oblasti kao što su advokati, procenitelji, stečajni upravnici, aktuari i slično.